Các vị trí cần chú trọng theo dõi áp suất như vị trí đầu mạng lưới, các nút giao, vị trí cuối của mạng lưới. Từ kết quả đo đạc, chuyên viên vận hành phải đánh giá sự phân phối về lưu lượng, áp suất nước trong mạng lưới(chênh lệch các nhánh với nhau, giữa điểm gần nguồn hơn và xa đầu nguồn,…) Bên cạnh đó, các khung thời gian trong một ngày cũng sẽ có biến động về áp suất trong đường ống. Cụ thể, giờ chiều đến tối sẽ có lượng nước được tiêu thụ cao ở khu dân cư khiến áp suất giảm. Như vậy, nhân viên vận hành sẽ phải tăng công suất máy bơm để đảm bảo nhu cầu sử dụng.