Tác dụng của máng lưới, máng cáp lưới, máng cáp dạng lưới là gì?